Vinkit työntarjoamiseen

Kesätyön pelisäännöt

Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti ottaa 15 vuotta täyttänyt oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö. Kuluvan kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävän nuoren työsopimuksen voi tehdä huoltaja, tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö voi tehdä sen itse. Kuluvan kalenterivuoden aikana 13 vuotta täyttävä ja tätä nuorempi voi tehdä työtä vain työsuojeluviranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla.

Työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. Työsopimuksen kesto voidaan sopia toistaiseksi voimassa olevaksi tai perustellusta syystä määräaikaiseksi (esim. kesätyö)

Työsopimuksessa on syytä sopia ainakin seuraavista asioista

 • Osapuolet (työnantajan ja työntekijän nimi ja koti- tai liikepaikka)
 • Mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • Onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus vai muu, esimerkiksi harjoittelu
 • Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus
 • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto
 • Työn suorittamispaikka
 • Työtehtävän laatu
 • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi
 • Työaika
 • Työsopimuksen osana noudatettava työehtosopimus
 • Irtisanomisaika

Työsopimuslomakemalli: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyosopimus

Ellei työsopimusta ole tehty kirjallisesti, on työnantajan annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työehdoista, mikäli työsuhde on yli kuukauden mittainen. Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista:

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyosopimus/selvi...

Palkka

Työnteon vastike maksetaan yleensä rahapalkkana. Työnantaja ja työntekijä voivat työsopimuksessa sopia siitä, miten työ korvataan. Tätä sopimusvapautta rajoittavat kuitenkin työnantajaa velvoittavan työehtosopimuksen palkkamääräykset, joita työnantaja ei voi työsopimuksellaan voi alittaa. Työnantajalle työehtosopimuksen noudattaminen perustuu kulloinkin kyseessä olevan työnantajaliiton jäsenyyteen, tai liittoon kuulumattoman työnantajan osalta työehtosopimuksen mahdolliseen yleissitovuuteen.

Ellei työnantaja ole velvollinen noudattamaan mitään työehtosopimusta, perustuu palkan määrä työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen. Tällöin palkan arvioimisessa voidaan käyttää apuna jonkin muun työehtosopimuksen, kuin yleissitovan työehtosopimuksen palkkamääräyksiä, jos ne ovat lähellä työntekijän tekemää työtä. Palkan suuruus ilmenee yleensä ko. alan työehtosopimuksesta. Nuorille maksettavat palkat ovat keskimäärin 70 – 90 % alimmasta taulukkopalkasta. Työnantajan on huolehdittava, että työntekijöille annetaan palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Työnantajan kannattaa varmistua siitä, että palkka lisineen on oikein maksettu, koska näin vältytään turhalta selvittelyltä ja kuluilta.

Linkki työehtosopimuksiin: http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/

Työaikakirjanpito

Työnantajan on pidettävä työtunneista työaikakirjanpitoa. Työntekijän on hyvä myös itse kirjata tekemänsä työtunnit muistiin esim. kalenteriin tai työaikakirjanpitolomakkeeseen. Näin kannattaa tehdä erityisesti silloin, kun työpäivien pituudet vaihtelevat, töitä tehdään muutoin epäsäännöllisesti tai kun tehdään ylitöitä.

Työturvallisuus

Asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) säädetään niistä edellytyksistä, joilla alle 18-vuotiailla työntekijöillä voidaan teettää nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisen haitallisia tai vaarallisia töitä.

Asetuksesta luettavissa tarkemmin kohdassa: valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060475

Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Nuorten työnopastuksesta ja työn valvonnasta tulee ehdottomasti huolehtia. Ainakin työskentelyn alkuvaiheessa edellytetään käytännössä jatkuvaa valvontaa, jotta voidaan varmistua luotettavasti siitä, että nuori on oppinut tekemään työnsä oikein ja turvallisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä (302/2007). Niitä ei saa teettää ollenkaan alle 16-vuotiailla. Luettelossa mainittuja töitä saa 16 vuotta täyttäneillä teettää, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi. Tällöin työnantajan tulee lisäksi ilmoittaa työn teettämisestä työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä täyttämällä lomakkeen: Ilmoitus 16 -17 vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön.

Alle 18-vuotiailta kokonaan kiellettyjä töitä ovat esim. työt jotka ovat kohtuuttoman rasittavia tai sisältävät huomattavaa vastuuta turvallisuudesta tai vaarallisuudesta. Yksin tehtävät työt, joissa on ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara. Työt, joissa käsitellään vaarallisia aineita.

Ruohonleikkuukonetta ei esimerkkiluettelossa ole suoraan mainittu, mutta näiden osalta esim. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto esittää seuraavaa:

 • Työnnettävää moottorikäyttöistä ruohonleikkuukonetta saa käyttää 16 vuotta täyttänyt työntekijä, jolla on kyky, taito ja muut ominaisuudet oppia ja hallita koneen turvallinen käyttö aiotuissa työtehtävissä, riittävä suojaustekniikan huomiointi (henkilö/laitesuojaus), perusteellinen opetus ja ohjaus.
 • Päältä ajettavan moottorikäyttöisen ruohonleikkurin kohdalla työntekijän ikä ja muut toimenpiteet kuten työnnettävällä leikkurilla. Lisäksi tulee, ennen työn aloittamista, tehdä ilmoitus työsuojelun vastuualueen työsuojelutoimistoon ”ilmoitus 16 – 17 vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön” lomakkeella.
 • Ns. nurmikkotrimmerin käyttöä ei luokitella vaaralliseksi työksi. Mikäli polttomoottorikäyttöiseen laitteeseen asennetaan ruohon tai ohuen taimikon leikkaustyöhön tarkoitettu terä tai ketjurakenne, edellyttää tämä työnantajalta samoja toimenpiteitä kuin edellä mainittu päältä ajettava ruohonleikkuukone.

Työnantajan on myös huomioitava ilmoitusvelvollisuus työsuojeluviranomaiselle, mikäli nuori työntekijä altistuu työtehtävissään ympäristön tupakansavulle.

Lisätietoa: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

Terveystarkastus

Jos työsuhde on tarkoitettu kestämään yli kolme kuukautta, on nuorelle työntekijälle suoritettava terveystarkastus työnantajan kustannuksella viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Terveystarkastusta ei tarvitse tehdä, jos työ on kevyttä liike-, toimisto- tai muuta niihin verrattavaa kevyttä työtä tai jos nuorella työntekijällä on esittää vuotta nuorempi lääkärintodistus, joka riittävästi selvittää hänen soveltuvuutensa ko. työhön.

Luettelo nuorista

Kaikista niistä nuorista, joiden työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta, on työnantajan pidettävä luetteloa josta ilmenee:

 • nuoren täydellinen nimi ja syntymäaika
 • osoite
 • huoltajan nimi ja osoite
 • työsuhteen alkamisaika
 • selvitys työtehtävistä

Työsuhteen päättyminen

Kesätyöt ovat yleensä määräaikaisia ja sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimuskauden päättyessä. Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Jos lopputili viivästyy sovitusta, on työnantaja velvollinen maksamaan täyden palkan odotusajalta, kuitenkin enintään 6 päivältä.

Työsuhteen päättyessä maksetaan lopputilin yhteydessä yleensä myös lomakorvaus, koska kesätyöntekijällekin kertyy normaalisti oikeus vuosilomaan, mutta nuori ei voi pitää lomapäiviä varsinaisena vuosilomana. Lomakorvaus tulee maksaa eriteltynä palkan päälle, eikä sitä saa sisällyttää peruspalkkaan.

Työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättyessä työtodistus. Työtodistus kannattaa aina pyytää, se on tärkeä asiakirja uutta työpaikkaa tai koulutuspaikkaa haettaessa.

Työtodistusmalli: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/tyotodistus

Apu ja neuvonta

Jos kesätyössä ilmenee ongelmia, ne selvitetään ensisijaisesti työpaikalla. Jos asia ei paikallisesti selviä, voidaan kääntyä ao. työsuojeluviranomaisen puoleen: http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot.

Työsuojeluviranomaiset antavat neuvoja ja ohjeita niin työnantajille kuin työntekijöillekin. Nuorten ja muidenkin työsuhdetta koskevista asioista saa lisätietoja aluehallintovirastosta.

Kesätyön pelisäännöt tarjoaa Ladec

(c) Copyright 2016 | Lahden Nuorisopalvelut | Kaikki oikeudet pidätetään

Kerro kaverille >